Skoleruten som PDF, klikk her: Skolerute_2020-2021.pdf

 

Skoleruten for skoleåret 2021/2022 som PDF, klikk her: Skolerute_2021-2022.pdf